• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

Grundoplysninger

Adresse

Møldrup Skole
Skolegade 27
9632 Møldrup


Tlf. 8787 2323
E-mail: [email protected]
Web: http://www.moeldrup-skole.dk
 

Klassetrin og spor på skolen

Møldrup skole er organiseret som en afdelingsopdelt skole, hvor
  • bhkl. - 3. kl. udgør indskolingen,
  • 4.- 6. kl. er mellemgruppen,
  • 7.- 9. kl. er overbygningen
Skolen 1- (-2) sporet i grundskolen, og 2-sporet i overbygningen.
 

Virksomhedsplaner, årsberetninger, brugerundersøgelser mv.

BØRNEHAVEKLASSEN
Undervisningen i børnehaveklassen gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Der arbejdes med at gøre børnene trygge ved det nye miljø og gøre dem fortrolige med de voksne på skolen og deres nye kammerater. Skole/hjem-samarbejdet prioriteres højt, og der arbejdes målrettet med klasseforældreråd, forældremøder, forældresamtaler og klassearrangementer.
 
LÆSEVEJLEDNING
På initiativ fra Møldrup kommune har også Møldrup skole etableret en særdeles vellykket læsevejlederordning, hvor en lærer foretager undersøgelser, træningsøvelser og læseprøver med eleverne i indskolingen. Læsevejlederen indgår i et tæt samarbejde med dansklærerne og understøtter danskundervisningen.
 
SPECIALUNDERVISNING
De fleste specialundervisningstimer er henlagt til mellemgruppen, hvor timerne er parallellagt med dansktimerne, således at specialundervisningslærerne enten kan støtte på klassen eller tage en mindre elevgruppe med ind i støttecentret.
 
SKOLEVEJLEDNING
Skolevejledningen har til opgave at bibringe eleverne størst mulig viden om erhvervs- og uddannel-sesforhold, så de får viden og sættes i stand til at kunne klare valgene vedrørende deres videre uddannelse og job.
Vejledningen foregår på forskellig vis. Dels er det en kollektiv orientering/undervisning, og dels er den individuel for den enkelte elev.
 
Vejledningen foregår i et samarbejde mellem klasselærere og skolevejledere. I forbindelse med vejledningen har hver elev i 6. – 10. klasse samtaler med skolevejlederen 1 – 2 gange om året, og laver løbende en ”uddannelses-bog”. Dette fører frem til, at eleverne i 9. klasse laver en ”uddannelses-plan”, som skal fremsendes til deres kommende uddannelsessted.
 
I 9. kl. kan der tilbydes en uges ”ønskepraktik”, hvor man så vidt muligt afprøver noget i retning af det, man regner med senere bliver ens job.
 
Målet er, at eleverne lærer så meget om sig selv ved praktikudsendelsen og uddannelsesorienteringen, at de får en bedre baggrund for senere at kunne træffe et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg.
 
Alle i 8. årgang deltager desuden i uddannelsesdage (”brobygning”) på uddannelses-institutioner i Viborg.
9. årgang deltager efter ønske og behov.
 
SKOLEBIBLIOTEKET (PUC)
Skolebiblioteket fungerer som et pædagogisk udviklingscenter for undervisningen og for hele skolens virksomhed.
Der stilles undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning og vejledes i brugen af materiel og undervisningsmidler, - herunder også bøger til elevernes fritidslæsning.
 
Skolebiblioteket bidrager til skolens udvikling ved at formidle relevante informationer om f.eks. lovstof, fag- og temastof, informationsstof, rapporter, relevante adresser m.m. af interesse for skolens daglige virke.
 
INTEGRATION AF IT I UNDERVISNINGEN  
 
Eleverne, fra børnehaveklasser og opad, har pc’er til rådighed i nær-området. Alle maskiner har adgang til Internet. Desuden har især mellemgruppen adgang til bærbare computere, som kan bruges i klasserne.
Der er trådløst netværk over hele skolen, og eleverne kan få internet-adgang på deres egne, medbragte computere eller Ipods.
Eleverne - især i de ældre klasser - afleverer oftest skriftlige opgaver skrevet på computer, evt. sendt til lærerne med mail.