• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

Orientering om nationale test

Jeres barn skal gennemføre ti obligatoriske nationale test i løbet af sin skoletid. De ti obligatoriske test gennemføres i fagene matematik, en-gelsk, geografi, biologi, fysik/kemi og dansk, læsning. Alle ti test kan desuden tages på frivillig basis, hvis skolen vælger det. Dertil kommer to test i dansk som andetsprog, som ikke er obligatoriske, men kan tages på frivillig basis.
 

De nationale test er et evalueringsværktøj

De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering, som kan bidra-ge til lærernes tilrettelæggelse af undervisningen og samtidig give jer et indtryk af, hvordan det går på udvalgte områder i fagene. Testene er ét af flere værktøjer, som undervejs i jeres barns skolegang kan give et billede af, om barnet er på rette vej. Testene hverken kan eller skal teste alt. De tester udvalgte centrale områder, som er egnede til at blive testet på computer.

De nationale test tilpasser sig elevens niveau

Der er tale om en helt ny type test, som er anderledes end de test, bør-nene ellers møder i dag. Undervejs i testen tilpasser opgaverne sig det enkelte barns faglige niveau. Hvis eleven svarer rigtigt på et spørgsmål, bliver spørgsmålene sværere. Svarer eleven forkert, bliver spørgsmålene lettere. Erfaringen er, at mange elever oplever testene som sværere end de andre prøver og test, som de har været vant til.

Testene foregår på skolens computere og er individuelle. En test varer som udgangspunkt ca. 45 minutter.

Skriftlig tilbagemelding til forældre

Når jeres barn har været igennem en test, bliver resultatet sammenfattet i en kort skriftlig tilbagemelding rettet mod forældrene. Er testen obligato-risk, skal forældrene have en skriftlig tilbagemelding på testen. Er testen taget på frivillig basis, kan skolen vælge at give forældrene en skriftlig tilbagemelding på testen.

Læreren kan vælge at følge op på den skriftlige tilbagemelding med en samtale med jer om testens resultater og elevens faglige udvikling, for eksempel i forbindelse med skole-hjem-samtalen.

Testresultater er fortrolige og opbevares i et administrativt register

Kun de personer, som direkte har brug for elevens testresultater, kan få dem. Det vil sige barnet selv, forældrene, elevens lærere og skolelederen.

Undervisningsministeriet vil indsamle og opbevare testresultaterne fra samtlige elever i et administrativt register. Alle resultater behandles strengt fortroligt. Testresultaterne vil blive gemt, indtil elevens undervis-ningspligt ophører, og eleven forlader folkeskolen. Herefter vil resulta-terne blive slettet fra det administrative register. Hvis jeres barn skifter skole i løbet af sin skoletid, overgår testresultaterne til den nye skole. Oplysninger om testresultater for de enkelte elever, grupper af elever, hold, klasser, skoler og kommuner er fortrolige.