• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

5. årgang

Arbejdet med skriftsprogsundervisning på 5. årgang

 • Læseundervisning/læsetræning, der tager udgangspunkt i den enkeltes elevs læsekompetencer
 • Referat, resume, boganmeldelse
 • Genrekendskab
 • Ordsprog, faste vendinger, billedsprog
 • Der arbejdes med stikord, overskrifter, notateknik
 • Der arbejdes med bogstavlyde, ordklasser, sætningsopbygning
 • Der arbejdes med læsestrategier (skimming, punktlæsning osv.) med udgangspunkt i materialet Læs Med!
 • IT anvendes i forhold til læsning og skrivning, bl.a. programmet CD-ord.

 

Faste tiltag på 5.årgang

 

 • Læsestund 20 min. hver morgen samt 20 min. hjemmelæsning (både skøn- og faglitteratur)
 • Fri selvstændig læsning
 • Makkerlæsning mindst to perioder i løbet af året med en yngre klasse.
 • Læsehastighedstræning
 • Mobiltelefon inddrages for udvalgte elever i perioder til optagelse af elevens højtlæsning til egen evaluering heraf
 • 1 ugentlig udlånstime på biblioteket med bl.a. højtlæsning, boganmeldelse osv.
 • Elevhøjtlæsning og elevboganmeldelse
 • Læsedage/konkurrencer Store Læsedag, højtlæsnings-konkurrence for hele afdelingen

 

 

Arbejdet med læsning i alle fag.

 • Der arbejdes med læseformål, samt før-, under- og efterlæsningsstrategierne.
 • Der arbejdes med opbygning af fagenes bøger og andre fagbøger/-tekster
 • Der anvendes rollelæsning (CL)
 • I klasseteamet arbejdes der igen med udarbejdelse af handleplan/ et aftaleark for faglig læsning for årgangen.  Denne evalueres i klasseteamet både i december og maj.

 

 

Sådan arbejdes der med elever, der er i læsevanskeligheder

 

 • Læsesvage elever kan indstilles til understøttende undervisning på lille hold, hvor der tilbydes læse-stavekurser i kortere perioder.
 • Enkelte elever kan tilbydes en IT-rygsæk, hvis det vurderes gavnligt
 • IT-kompenserende støtte, bl.a. anvendelse af CD-ord
 • Forældrene skal have redskaber til, hvordan de støtter deres barn i dennes læsning.

 

Sådan følges, dokumenteres og evalueres den enkelte elevs læseudvikling

 

 • Læsehastighedstest efterår og forår
 • Der arbejdes i klasseteamet med status-handleplan vedr. faglig læsning – evt. med opfølgning af læsevejlederen.
 • Læselog + læsekontrakt med forældre
 • ST5 - stavetest
 • National test i efteråret (4.klasses test igen)
 • Læsekonference mellem dansklærer og læsevejleder, der følger op på testresultater.

 

Sådan informeres forældrene om deres barns skriftsproglige udvikling

 

 • Skole-hjem samtaler
 • Elevplan
 • Information om testresultater
 • Læsefolder

 

Forældre kan og skal støtte deres barn ved:

 

 • Være medansvarlige for læsekontrakt
 • At læse med barnet/lytte til højtlæsning
 • At samtale om tekster

 

Forslag til materialer:

 • Læs med!
 • Stavevejen
 • Dus med dansk