• Møldrup Skole
Billedet på sidehoved

                         Møldrup skoles trafikpolitik

 

Mål:

Det er vores ambition, at give elever, deres forældre og de ansatte på skolen, de bedste forudsætninger for, at kunne færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

 

Introduktion til Møldrup skole:

Møldrup skole er en skole med 280 elever i Møldrup by med ca. 1300 indbyggere. Skolen ligger i den nordlige del af byen ved Nørregade, der deler byen i øst og vest.

En del af skolens elever kommer fra landområdet og de mindre byer omkring Møldrup, fra 7. klasse modtager vil tillige elever fra Klejtrup. Da mange af skolevejene er erklæret trafikfarlige, køres mange elever ad særligt tilrettelagte skolebusruter.

 

Revidering:

Møldrup skoles trafikpolitik justeres løbende og den revideres hvert andet år. Trafikpolitikken sættes, hvert år på dagsordenen af et skolebestyrelsesmedlem ved det 1´ste forældremøde i alle klasser. Endvidere er trafikpolitikken tilgængelig på Møldrup skoles hjemmeside.       

Skolevejen

 • Til og fra skole
 • Når vi bevæger os uden for skolen i skoletiden

 

Møldrup Skole vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

1. Før og efter skoletid:

 • Mindre morgenmylder
 • Lavere hastighed ved skolen.
 • Fodgængere, cyklister, busbørn og bilister.

 

Vi opfordrer alle forældre til at lære jeres børn, at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.
 

 

Børn, der bliver kørt i skole i bil, skal sættes af ved, at der holdes ind i en parkeringsbås på Skolegade, eller på den store parkeringsplads ved hallen. Undgå at stoppe udenfor parkeringsbåsene på Skolegade og Nørregade, brug de eksisterende parkeringsbåse. Personalet i såvel skole som SFO parkerer på P-pladsen ved hallen.

 

Vi appellerer til forældre og personale om at overholde fartgrænserne og parkeringsreglerne.

 

Forældre og elever informeres herom ved skolestart i 0. årgang samt løbende på Skoleporten og Forældreintra.

Løbende indsats

Forældre

Skoleleder

Lærere i indskolingen

Skolebestyrelse

2. Cykelhjelme

Vi opfordrer alle ansatte, elever og forældre til at bruge cykelhjelm til og fra skole. Se også ”På cykeltur med skolen”.

Løbende indsats

Forældrene

3. Parkering af cykler og knallerter

Cykler skal altid parkeres i cykelskurene i skolegården eller ved hallens parkeringsplads.

Knallerter skal altid parkeres i cykelskuret ved hallens parkeringsplads.

 

Altid

Lærerne

4. På cykeltur med skolen/lejrskole

 

Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe:

 • På cykelture skal der, så vidt muligt, køre en voksen forrest og en bagest.
 • Cyklerne skal være i orden hjemmefra
 • Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge
 • Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig, se selv efter
 • Alle skal køre med cykelhjelm og overtræksveste, også de ansatte. Skolen har hjelme og veste til udlån til alle efter aftale.

Der tages hensyn til børnenes alder og trafikken i lokalområdet, når ruten vælges.

 

Lærerne/forældre

5. På tur med skolen i øvrigt

 • Ansvar for hinanden

Forældrekørsel

 Børnene orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur.

 • Inden turen instrueres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på.

Forældrekørsel i private biler til arrangementer uden for skolen er tilladt under forudsætning af, at forældrene giver tilladelse hertil, og at færdselsloven overholdes.

 

Personalet

6. Cykellygter i den mørke tid

 

Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og reflekser sammen med politiet. Emnet tages op hvert år, på lidt forskellige måder.

 • Der samarbejdes med politiet om cykel- og lygtekontrol

Forældre opfordres til at tjekke lygter samt cyklens stand generelt.

Løbende hvert efterår

Færdselskontaktlærer i samarbejde politiet.

Forældre

 

 

 

 

Undervisningen

Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

7. Færdselsundervisning i hele skoleforløbet.

 

 

 

 

 

Fælles Mål for Færdselsundervisning, herunder indgår:

 • Eleverne i 0. eller 1. årgang modtager undervisning i, hvordan man begår sig i trafikken, og deltager i gåprøven.
 • 6. årgang deltager evt. i landsdækkende cyklistprøven eller i en lokalt tilrettelagt
 • Overbygningen får lejlighedsvis besøg af trafikinformatører og vil desuden arbejde med materiale udsendt af sikkertrafik.dk.

Skolen opbygger en basissamling af materialer til færdselsundervisningen. Vi opfordrer lærerne til at invitere gæster til undervisningen.  

 • Færdselskontaktlæreren sikrer, at materialerne samt nye tilbud formidles til de øvrige ansatte.
 • Politiet er fast samarbejdspartner og inviteres til deltagelse i undervisningen.
 • Trafikinformatører er fast inviteret til at deltage i undervisningen på de ældste klassetrin.

juni

 

 

 

Det enkelte årgangsteam. Færdselskontaktlæreren.

8. Færdselskontaktlærerens arbejdsopgaver

Færdselskontaktlæreren står for koordination af færdselsundervisning, samarbejde med politiet, opdatering af kolleger vedr. materialer, orientering vil ske på Skoleporten/Forældreintra

Løbende

Ledelsen.

9. Forældrene 

Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes på egen hånd.

 

Løbende og især ved skolestart

Klasselærere

10. Lokalområderne

 • Interessenter
 • Forældre og foreninger i lokalområder

Skolebestyrelsen støtter lokale initiativer til sikring af skoleveje m.v.

 

Løbende

Skolebestyrelse og skoleledelse

11. Håndværkere, leverandører, gæster, eksterne brugere m.fl.

Det tilses, at skolens håndværkere, leverandører m.fl. er opmærksomme på at færdes sikkert og hensynsfuldt ved aflæsning eller ved nødvendig kørsel og parkering inde på skolens grund.

Løbende

Teknisk serviceleder.

Arbejdsmiljørepræsentant.

Skoleleder.

         

 

Møldrup skole, december 2016